Od: Nechvile Martin [martin.nechvile@kraj-lbc.cz]
Odesláno: 17. září 2014 17:52
Komu: Canov Michael - kontakt - clen ZK 2012-2016
Kopie: jirikrizek@muzeumlbcz; Maierova Hana - clen RK; Ulmann Karel; Havlik Rene; Puta Martin - hejtman LK; Lukova Barbora; Cihakova Lucie; Nemec Jiri
Předmět: RE: doplnek_RE: chrastava_kulk_odbor_kultury_59249_2014

Vážený pane starosto,

nechme, prosím, diskusi na nařízené ústní jednání.

Netvrdím, že ustanovení zákona je ideální a že se mi líbí, ale právní praxe a judikatura Vaše tvrzení že „pokud nejsou vydány plány území s archeologickými nálezy dle § 23b, tak neexistuje na území kraje území s archeologickými nálezy a tedy ani stavebníky netíží oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2“ jednoznačně vyvrací, což je doložitelné.

Věřím, že budeme moci v rámci ústního jednání celou záležitost korektně prodiskutovat.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Nechvíle       
vedoucí odboru kultury, památkové péče

a cestovního ruchu

____________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 538  *  fax: +420 485 226 367
mobil: +420 739 541 705
e-mail: martin.nechvile@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

From: Michael Canov [mailto:canov@chrastava.cz]
Sent: Wednesday, September 17, 2014 5:37 PM
To: Nechvile Martin
Cc: jirikrizek@muzeumlbcz; Maierova Hana - clen RK; Ulmann Karel; Havlik Rene; Puta Martin - hejtman LK; Lukova Barbora; Cihakova Lucie; Nemec Jiri
Subject: doplnek_RE: chrastava_kulk_odbor_kultury_59249_2014

 

Ještě jednou dobrý den,

ale my netvrdíme, že (§ 23 b, 1) rada kraje musí vydat nařízení, kde vydá plán území s archeologickými nálezy.

My tvrdíme, že pouze v § 23b) odst. 1 existuje zákonné zmocnění (ve smyslu § 22 odst. 2) takovéto území určit. Nikdo jiný a to ani Archeologický ústav AV ani odbor KÚ nemá zákonné zmocnění takovéto území ve smyslu § 22 odst. 2 vytyčit.

Přímý důkaz je ten - že v žádném zákoně (kromě § 23b odst. 1) takovéto zmocnění vzhledem k § 22 odst. 2 neexistuje.

Nepřímý důkaz je ten, že kdyby to určil někdo jiný a zároveň dle § 23 odst. 1b) i rada kraje, nemusely by se obě určení 100% krýt a vznikl,by tak právní paskvil a chaos.

 

Jinými slovy, rada kraj dle § 23b) odst. 1 nemusí vydat nařízení, pokud ho však nevydá, neexistuje ze zákona na území daného kraje žádné území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2. 

 

S pozdravem Michael Canov  

-----Original Message-----
From: Nechvile Martin [mailto:martin.nechvile@kraj-lbc.cz]
Sent: Wednesday, September 17, 2014 4:43 PM
To: Canov Michael - kontakt - clen ZK 2012-2016
Cc: jirikrizek@muzeumlbcz; Maierova Hana - clen RK; Ulmann Karel; Havlik Rene; Puta Martin - hejtman LK; Lukova Barbora; Cihakova Lucie; Nemec Jiri
Subject: RE: chrastava_kulk_odbor_kultury_59249_2014

Vážený pane starosto,

dovoluji si ve stručnosti zareagovat na Vaše stanovisko, ačkoli nepovažuji za šťastné tuto záležitost řešit prostřednictvím e-mailu. V této věci je nařízeno řádné ústní jednání, kde může město Chrastava jako účastník řízení uplatnit veškeré argumenty.

Ačkoli respektuji Váš právní názor, nemohu se s ním ztotožnit. Zahájení správního řízení je plně v souladu se zákonem.

 

Ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění zakládá níže citovanou oznamovací povinnost:

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“

 

Ustanovení § 23b odst. 1:

„Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví 17a) a jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2.“

 

Výše citované ustanovení zákona umožňuje, nikoli ukládá, kraji vydat nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy. Tento institut, který se v zákoně objevil po novelizaci v roce 2007, nebyl z důvodu komplikovanosti problematiky v praxi využit a žádný kraj, pokud je mi známo,  takový plán dosud nevydal. Klíčovou skutečností však je, že nevydání výše uvedeného plánu, v žádném případě nezbavuje stavebníky oznamovací povinnosti. Zda se skutečně i v případě města Chrastavy jedná o území s archeologickými nálezy a došlo k nesplnění oznamovací povinnosti, bude řešeno v rámci vedeného správního řízení. Krajský úřad vycházel při zahájení správního řízení zejména z dopisu Archeologického ústavu AV ČR ze dne 5. 8. 2014 (součástí spisu v dané věci), v němž je uvedeno, že nebyla vůči němu splněna zákonná oznamovací povinnost a že se  jedná o území s archeologickými nálezy.

 

Jak již bylo výše uvedeno, v rámci správního řízení bude dostatečný prostor pro uplatnění veškerých námitek a argumentů v dané věci.

 

Pro úplnost a z důvodu objektivity si dovoluji přiložit výklady daných ustanovení zákona o státní památkové péči (§ 22 odst. 2, § 23b), která byla publikována:

Martin Zídek, Jiří Klusoň: Zákon o státní památkové péči  a jeho prováděcí předpisy s komentářem, ABF-nakladatelství ARCH, Praha 2005.

Jiří Varhaník, Stanislav Malý: Zákon o státní památkové péči. Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2011.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Nechvíle       
vedoucí odboru kultury, památkové péče

a cestovního ruchu

____________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 538  *  fax: +420 485 226 367
mobil: +420 739 541 705
e-mail: martin.nechvile@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

From: Michael Canov [mailto:canov@chrastava.cz]
Sent: Wednesday, September 17, 2014 3:15 PM
To: Nechvile Martin; Lukova Barbora; Cihakova Lucie
Cc: jirikrizek@muzeumlbcz; Maierova Hana - clen RK; Ulmann Karel; Havlik Rene; Puta Martin - hejtman LK
Subject: chrastava_kulk_odbor_kultury_59249_2014
Importance: High

 

Vážený pane vedoucí,

považujeme zahájení řízení s naším městem za nezákonné a neústavní. Z tohoto důvodu jsme ještě vám ještě před nařízeným ústním jednáním poslali datovou schránkou naše stanovisko, kde na tuto nezákonnost a protiústavnost poukazujeme.   Zasíláme Vám naše stanovisko ještě e-mailovou cestou s tím, že považujeme za vhodné, aby se s naším právním názorem seznámil (a posoudil ho) i právní odbor LK a ředitel KÚ.

Kopii našeho podání s našimi právními názory též zasíláme iniciátorovi celé akce Severočeskému muzeu.

 

S pozdravem Michael Canov - starosta Chrastqavy

 

P.S. Pro ostatní adresáty dáváme do příloh též vaše oznámení o zahájení řízení